Stadgar för Gotlands Veteranbilklubb

Stadgar för Gotlands Veteranbilklubb, som bildades i Lärbro den 16:e mars 1967. Dessa stadgar är reviderade i sin helhet vid ordinarie årsmöten 1995, 1996, 2003 och 2008.
§1.Inriktning och syfte Gotlands veteranbilklubb är en ideell förening vilken genom sin verksamhet främjar bevarandet av och intresset för, i huvudsak, äldre gotländska fordon och andra teknikhistoriskt intressanta föremål.

§2.Klubbens verksamhet •Att genom klubbträffar verka för medlemmarnas gemensamma trevnad, som skall hållas under kamratlig samvaro med diskussioner och spörsmål rörande det gemensamma intresset. Styrelsen fastställer program. •Att anordna rallyn. •Att i mån av möjlighet, för klubbmedel, inköpa och bevara motorhistoriskt intressanta fordon. •Att utbyta information med MHRF och andra föreningar med samma mål och syften.

§3.Medlemskap • Ordinarie medlemskap Erhålles genom erläggande av fastställd medlemsavgift. • Hedersmedlem Personer som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt bidragit till klubbens verksamhet kan av årsmötet utses till hedersmedlem genom beslut med enkel majoritet.

§4.Medlemmarnas skyldigheter • Försäljning av fordon och delar Vid försäljning av fordon och delar, av historiskt eller geografiskt intresse, bör dessa i första handerbjudas till medlemmar i Gotlands veteranbilklubb.•Hantering av personuppgifter Medlem i Gotlands veteranbilklubb godtar att uppgifter om dennes adress och fordonsinnehav hålls registrerade i klubbens elektroniska medlemsregister samt att delar av dessa uppgifter, i förekommandefall, görs tillgängligt på Internet. Medlem som motsätter sig ovanstående kan skriftligen av styrelsenbegära att uppgifterna ej hanteras digitalt vilket i så fall skall hörsammas.

§5.Medlemsavgift Medlemsavgiftens storleks fastställs vid ordinarie årsmöte ett år i förväg. Medlemsavgiften skall varaerlagd före ordinarie årsmöte. Om ny medlem inträder i föreningen före juni månads utgång erläggs hel avgift för innevarande år, vid senare inträde erläggs avgift först nästkommande räkenskapsår. Medlem som, trots påminnelse, ej erlagt avgiften anses därigenom utträtt ur föreningen. •Reducerad avgift Medlem under 18 år erlägger halv avgift. Där det förekommer mer än en medlem i samma hushåll erlägger den första medlemmen hel avgift, ytterligare medlemmar från samma hushåll erlägger halv avgift.

§6.Utträde och uteslutning Medlem som begär utträde ur föreningen befrias omedelbart från medlemskap. Inbetalda avgifter återbetalas ej. Medlem som under året ej fullgjort sina skyldigheter enligt stadgarna kan av årsmötet uteslutas ur föreningen genom beslut med två tredjedels majoritet.

§7.KommittéerFör anordnande av större evenemang så som rallyn, årsfester och dylikt kan styrelsen besluta om att ensärskild kommitté tillsätts. Vid tillsättande av kommitté skall medlemmar tas ur klubbens medlemsmatrikel i alfabetisk ordning. Antalet medlemmar i kommittén beslutas av styrelsen i beaktande av arbetsuppgiftens omfattning. Om medlem är förhindrad att delta i kommittéarbetet är denne själv skyldig att ordna en ersättare. Styrelsen kan, i särskilda fall, befria medlem från skyldigheten att delta i kommittéarbetet.

§8.Beslutande och verkställande organ Högsta beslutande organ är årsmötet. Den omedelbara ledningen av klubbens verksamhet handhas av styrelsen som verkställer beslut från årsmötet. Styrelsen fattar även nödvändiga beslut om klubbens löpande verksamhet under året.

§9.Verksamhetsår Gotlands veteranbilklubbs verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden 1/1-31/12.

§10.Firmatecknare Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

§11.Styrelse Styrelsen skall bestå av det antal som bestämmes i §15.13. Ordförande och vice sekreterare väljs udda år för en tid om två år. Vice ordförande, sekreterare och kassör väljs jämna år för en tid om två år. För att styrelsebeslut skall kunna tas fordras enkel majoritet.

§12.Övriga funktionärer 1:e och 2:e klubbmästare, tillika suppleanter i styrelsen, Materialförvaltare och Redaktör. 1:e klubbmästare och materialförvaltare väljs udda år för en tid om två år. 2:e klubbmästare och redaktör väljs jämna år för en period om två år.

§13.Valberedning Består av två medlemmar, valda på två år med ett nyval varje år.

§14.Revisorer Revisorerna skall vara två ordinarie medlemmar samt en suppleant vilka väljes för ett år i taget. Revision av räkenskaper och protokoll skall vara gjord i god tid inför årsmötet. Revisorerna skall närsom helst under verksamhetsåret kunna få full tillgång till nödvändiga handlingar.

§15.Årsmöte Årsmötet hålls på av styrelsen utsedd plats årligen innan mars månads utgång. Skriftlig kallelse skallvara medlem tillhanda senast åtta dagar innan. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa senast 7 dagar före årsmötets genomförande.
Vid årsmötet skall följande punkter behandlas:
1.Val av mötesordförande.
2.Val av mötessekreterare.
3.Fastställande av röstlängd.
4.Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning.
5.Fastställande av föredragningslista.
6.Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.
7.Genomgång av föregående årsmötesprotokoll.
8.Föredragning och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse.
9.Genomgång av revisionsberättelse.
10.Fastställande av resultat- och balansräkning.
11.Fråga om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
12.Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner.
13.Beslut om antal ledamöter i styrelsen.
14.Val av styrelseledamöter och övriga klubbfunktionärer.
15.Val av revisorer.
16.Val av ledamöter till valberedning.
17.Beslut om omedelbar justering av genomförda val.
18.Verksamhetsplan för det kommande året.
19.Fastställande av medlemsavgift samt budget för det kommande verksamhetsåret.
20.Nya medlemmar.
21.Övriga frågor (varom beslut ej kan fattas).
Varje ordinarie medlem äger en röst. Röstning genom ombud eller fullmakt får ej ske. Årsmötesordföranden har utslagsröst.

§16.Extra årsmöte Extra årsmöte skall hållas när styrelsen anser det erforderligt eller när minst 1/3 av föreningens medlemmar påkallar det. Styrelsen är då skyldig att utfärda kallelse till sådant möte. Tid och plats för mötet bestämmes av styrelsen eller av den grupp medlemmar som påkallat mötet. För kallelse och dagordning gäller samma sak som för årsmötet. Till kallelse fogas även dagordning och eventuella skriftliga motioner.

§17.Ändring av stadgar Förslag till ändring av dessa stadgar skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan årsmötet. För ändring av stadgar krävs 2/3 majoritet på två på varandra följande möten, varav det ena är årsmötet.

§18.Föreningens upplösande Beslut om klubbens upplösning kan endast fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Förslag härom kan endast väckas av styrelsen. Beslut fattas med minst ¾ majoritet. Upplöses klubben skall dess tillhörigheter tillfalla någon institution eller annan förening som arbetar för samma mål som Gotlands veteranbilklubb.